Spotkanie z administracją samorządową w sprawie wykorzystania rezultatów projektu LIFE Climate CAKE PL

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami administracji lokalnej, która potencjalnie może być zainteresowana efektami projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele samorządów zajmujących różne stanowiska na różnych szczeblach administracji tj. gminy, powiaty, województwa, miasta, co pozwoliło na poznanie szerokiego spektrum zainteresowań i potrzeb.

W ramach projektu przewidziano działanie mające na celu dostarczenie wyników analiz z powstałych modeli przedstawicielom władz lokalnych oraz umożliwienie ich wykorzystania w przygotowywanych na szczeblu lokalnym dokumentów strategicznych i planistycznych.

Realizatorzy projektu przygotują specjalny raport w formie poradnika, w którym zawarte zostaną wyniki analiz na poziomie sektorowym oraz wskazówki w zakresie praktycznych zastosowań na szczeblu administracji lokalnej. Rozwiązania zaproponowane w przewodniku mają pomóc we wdrożeniu i dostosowaniu działań lokalnych do unijnej i krajowej polityki klimatyczno-energetycznej, w tym w opracowaniu lokalnych polityk, strategii i planów (np. strategie zrównoważonego transportu, rolnictwa, plany zaopatrzenia w energię, rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, smart grids itd.).

Na bazie dyskusji podczas spotkania oraz ankiety przeprowadzonej w ramach projektu wytypowano tematy, które w opinii administracji samorządowej mają największe znaczenie na poziomie lokalnym, a które projekt LIFE Climate CAKE mógłby analizować.

Zakres obszarów tematycznych, których analizą byliby zainteresowani interesariusze na poziomie lokalnym przedstawia się następująco:

 • Polityka energetyczno-klimatyczna (ogólnie) – długookresowe skutki, w szczególności finansowe na poziomie gospodarki krajowej, dla różnych działów gospodarki oraz dla społeczeństwa ; wyznaczanie stałego długookresowego kierunku kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej niezależnie od uwarunkowań politycznych;
 • Polityki wsparcia – jednoznaczna informacja na temat możliwych i wspieranych kierunków działań w zakresie redukcji emisji, w tym w zakresie gospodarki paliwowej i fiskalnej;
 • Transport publiczny – wpływ na poziom redukcji w skali globalnej, w odniesieniu do innych źródeł emisji, możliwe optymalne kosztowo scenariusze działań;
 • Rolnictwo – informacja i dane o głównych źródłach emisji oraz o ich wpływie na gospodarkę, informacja bardziej niszowych podsektorach tj. o hodowli ryb stawowych;
 • Paliwa kopalne, OZE oraz energetyka jądrowa – informacja na temat optymalnych rozwiązań systemowych i długofalowych w zakresie polityki energetycznej i surowcowej państwa oraz skutkach tej polityki, prognozy kosztów paliw, energii elektrycznej i ciepła;
 • Efektywność energetyczna – wyznaczenie kierunków rozwoju i wsparcia;
 • Energetyka prosumencka – wyznaczenie kierunków rozwoju i wsparcia;
 • Obszary wiejskie – oddziaływanie polityki energetyczno-klimatycznej oraz możliwe kierunki redukcji emisji;
 • Proponowane kierunki wydatkowania funduszy na poziomie rządowym – zbiorcza informacja o długofalowej polityce rządu w zakresie klimatu i energii w przełożenia na kierunki wsparcia;
 • Proponowane zmiany w legislacji z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej – kierunki zmian w legislacji na postawie zbiorczej informacji o długofalowej polityce rządu w zakresie klimatu i energii;
 • Możliwość uwzględniania szarej strefy w poszczególnych sektorach – w skali kraju funkcjonowanie podmiotów poza oficjalną statystyką ma zazwyczaj charakter marginalny, ale dla niektórych obszarów na poziomie lokalnym ma ona znaczenie.

Zgodnie z sugestiami przedstawicieli  samorządów ewentualne kolejne spotkanie mogłoby zostać zorganizowane w innym mieście Polski, tak by ułatwić dostęp do wiedzy z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej również administracji lokalnej z innej lokalizacji niż Polska centralna.

Ważnym elementem z punktu widzenia  administracji lokalnej jest dobrze funkcjonująca wymiana mailowa, strona internetowa z centrum informacyjnym i portalem do logowania, możliwością wymiany informacji oraz dyskusji, konsultowania bieżących etapów projektu czy  projektu poradnika. Dodatkowo, w opinii uczestników spotkania, w dotarciu do osób zainteresowanych, które do tej pory nie wiedziały o projekcie LIFE Climate CAKE PL, pomaga nie tylko networking bezpośredni, ale również sformalizowany kontakt w postaci oficjalnych zaproszeń np. poprzez ePUAP.

 

 

Powrót

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.