ANALIZA: Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w UE do 2030 r.

ANALIZA: Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w UE do 2030 r.

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wyniki nowej analizy  przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL pt. Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.”, w której przeanalizowano wpływ wprowadzenia mechanizmu CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) na gospodarki państw członkowskich UE, m.in. na poziomy cen a także zmiany wartości produkcji, eksportu i importu oraz wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB i konsumpcję gospodarstw domowych.

 

 

 

W związku z planem zwiększenia celów redukcyjnych UE w zakresie emisji GHG do 2030 r. do 50-55%, w porównaniu do poziomu z 1990 r., a także osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. należy rozważyć możliwości wdrożenia nowych środków ochrony sektorów przed utratą konkurencyjności i ucieczką emisji. Utrzymujący się różny poziom działań redukcyjnych powoduje występowanie ryzyka przenoszenia emisyjnej produkcji do państw, gdzie nie występują obostrzenia w emisji GHG.

 

W analizie wykorzystano scenariusz GHG55 zakładający zwiększenie celu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 r., w porównaniu do poziomu z 1990 r. oraz scenariusz BTA zakładający wdrożenie podatku od emisji GHG na produkty importowane do UE (ang. Border Tax Adjustment). Podatkiem granicznym od emisji GHG został objęty import do UE z sektorów przemysłowych należących do EU ETS.

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wdrożenie podatku granicznego od emisji spowodowałoby wzrost cen produktów importowych z państw spoza UE w sektorach objętych podatkiem i jednoczesny spadek wartości importu. Analiza została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL model CGE , który umożliwia oszacowanie skutków wdrożenia takiego mechanizmu dla gospodarek państw UE.

 

Wśród szczegółowych wyników i wniosków z analizy warto wymienić następujące:

 

  • Wzrost cen importu do UE – zgodnie z projekcją ceny towarów importowanych do UE w sektorach objętych podatkiem granicznym wzrosłyby średnio w 2030 r. o ok. 1,6%.

  • Zmiana wartości importu – wzrost cen towarów importowanych do UE spowodowałby zmianę wartości importu o ok. -3,4% w sektorach objętych podatkiem. Największe zmiany importu do UE miały miejsce w sektorze: metali żelaznych -11,6%. Pomimo, że w części sektorów nieobjętych podatkiem granicznym import rośnie (np. przetwórstwo przemysłowe) to jednak w ujęciu całkowitym odnotowano łączną zmianę importu do UE z pozostałych regionów świata, która wyniosła ok. – 0,5% i była dość zróżnicowana pomiędzy państwami członkowskimi UE (w przypadku Polski ok. -1,2%).

  • Wzrost cen produktów eksportowanych z UE i spadek wartości eksportu – na skutek wzrostu cen towarów produkowanych w UE, wzrastałaby też cena towarów eksportowanych z UE do pozostałych regionów świata. Ceny towarów eksportowych w sektorach objętych podatkiem zwiększyłyby się średnio o ok. 0,2%. Największy wzrost odnotowano w produkcji metali żelaznych 0,4%. Zmiana wartości eksportu UE w sektorach objętych podatkiem wyniósł -1,1%. Średnia zmiana eksportu do regionów poza UE biorąc pod uwagę wszystkie sektory jest na poziomie ok. -0,7% i największa była w Bułgarii -1,3% oraz państwach regionu bałtyckiego -1,2% (w przypadku Polski ok. -1%).

  • Wzrost wartości produkcji w UE – wprowadzenie podatku granicznego powodowałaby wzrost produkcji w sektorach objętych tym podatkiem o 0,4%. Wyjątek stanowi sektor metali nieżelaznych w Bułgarii i państwach regionu bałtyckiego, gdzie produkcja zauważalnie zmienia się o ok. -2%.

  • Niewielki wpływ podatku granicznego na wartość PKB w państwach członkowskich (zmiany są bliskie 0%), ponieważ wzrost wartości produkcji w sektorach objętych podatkiem jest niwelowany spadkami produkcji w pozostałych sektorach. Konsumpcja gospodarstw domowych w UE nieznacznie rośnie o ok. 0,1%, co jest związane z poprawą warunków handlowych w wymianie międzynarodowej.

  • Obniżenie światowej emisji GHG – wprowadzenie podatku granicznego w UE spowodowałoby obniżenie globalnej emisji GHG o ok. 24 Mt CO2 ekw. Największą procentową zmianę emisji odnotowano w regionie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (o ok. -1%), z uwagi na bliskość tych państw z obszarem UE. Przy czym, zgodnie z projekcją dodatkowy wysiłek, jaki w 2030 r. będą musiały wypełnić w UE wszystkie sektory objęte EU ETS (po podwyższeniu celu redukcyjnego GHG do 55%) to ok. 200 Mt CO2 ekw.

  • Wpływy do budżetu – wdrożenie podatku granicznego na obszarze UE, będzie oznaczało w 2030 r. dodatkowe wpływy finansowe oszacowane na poziomie 7,61 mld EUR (10,6 mld USD) w cenach stałych z 2011 r. Środki te mogą zostać wykorzystane m.in. na złagodzenie skutków transformacji w państwach najbardziej obciążonych polityką klimatyczną w UE.

 

Analiza w języku polskim:

  Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r. (1,4 MiB, 759 hits)

 

Analiza w języku angielskim:

  The effects of the implementation of the Border Tax Adjustment in the context of more stringent EU climate policy until 2030 (2,0 MiB, 684 hits)

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję