Konferencja Klimatyczna COP 25 w Madrycie

IOŚ-PIB/ KOBiZE/CAKE miał okazję aktywnie uczestniczyć w światowym wydarzeniu klimatycznym konferencji COP 25, czyli 25 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która w tym roku odbywała się w Madrycie. Zespól LIFE Climate CAKE PL  był współorganizatorem dwóch wydarzeń tzw. side eventów organizowanych w ramach Pawilonu Unii Europejskiej w dniu 3 grudnia 2019 r. oraz  Paryskiego Komitetu ds. Budowania Potencjału (ang. PCCB Hub) w dniu 6 grudnia 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z relacją.

 

  • Side event: Challenges and Opportunities of achieving “net zero emissions“. How to manage the just and efficient transition?, który odbył się 3 grudnia 2019 r. 

 

W dniu 3 grudnia 2020 r. w pawilonie europejskim na COP25 odbyła się konferencja na temat sprawiedliwej transformacji niskoemisyjnej w celu osiągnięcia zero emisyjnej gospodarki do 2050 roku pt. „ Challenges and Opportunities of achieving “net zero emissions“. How to manage the just and efficient transition?” . Wydarzenie było współorganizowane przez CAKE/ KOBiZE/ IOŚ-PIB, Grantham Research Institute na London School of Economics oraz CAN Europe.

 

W wydarzeniu uczestniczyło wielu ekspertów w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej, modelowania ekonomicznego, a także działań mitygacyjnych. W trakcie wydarzenia dyskutowano o tym, jakie zmiany strukturalne w gospodarce będą potrzebne do osiągnięcie znaczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wskazane zostały także wyzwania i zagrożenia, jakie mogą się pojawićw konsekwencji dekarbonizacji i związanej z tym koniecznej transformacji gospodarki.

 

W pierwszej części spotkania eksperci LIFE Climate CAKE PL zaprezentowali wyniki analizy wykonanej na modelu d-PLACE, pokazującej skutki prowadzonych działań w zakresie ochrony klimatu na zmiany konkurencyjności sektorów, emisję i rynek pracy. Wskazano na ewentualne zagrożenia związane z występowaniem zjawiska ucieczki emisji (tzw. carbon leakage).

 

Eksperci LIFE Climate CAKE PL omówili również najważniejsze ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną z punktu widzenia rynku pracy.Zaprezentowany został również problem związany z regionami górniczymi w Polsce, w tym przedstawione zostały dane statystyczne na temat liczby górników, ich wykształcenia i struktury wiekowej. Przedstawiono również informacje o skutkach transformacji niskoemisyjnej, która może wiązać się ze stratą finansową dla osób zatrudnionych obecnie w górnictwie.

 

 

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele świata nauki oraz interesariusze.

 

Wśród panelistów znaleźli się:

 

Robert Jeszke, koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL Project Coordinator, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE/IOŚ-PIB

Rebecca Byrnes, Analityk – Grantham Research – Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics (LSE)

Andrzej Błachowicz, Climate Strategies oraz Sekretariat Platformy Regionów Węglowych Komisji Europejskiej

Lech Sekyra, Prezes PGE Ekoserwis Sp. z.o.o.

Estathios Peteves, Kierownik Zespołu Knowledge for Energy Union in the Energy, Transport and Climate Directorate, Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska

Joanna Flisowska, Starsza koordynatorka polityk węglowych, CAN

 

 

 

 

Robert Jeszke opisał koszty transformacji w wysoko-emisyjnych gospodarkach, w tym ryzyko ucieczki emisji, t.j. odpływu wysoko-emisyjnego przemysłu do innych regionów świata z mniej restrykcyjną polityką klimatyczną. Zauważył także istotną różnicę w nastawieniu do transformacji w Europie Zachodniej i wśród nowych członków UE. Polska oraz pozostałe kraje regionu doganiały swoich zachodnich sąsiadów od lat 90- tych. Dzisiaj te społeczeństwa mogą być zmęczone i mniej chętne do podjęcia się wysiłku nowej transformacji.

 

Rebecca Byrnes zauważyła potencjalne wyzwania stojące przed pracownikami w sektorze górniczym oraz nowe możliwości zatrudnienia dla tych pracowników w innych sektorach. Podkreśliła przy tym, że wyzwania mogą być specyficzne dla każdego regionu. Podkreśliła, że konieczna wydaje się więc współpraca rządu oraz samorządów lokalnych.

 

Andrzej Błachowicz zwrócił uwagę na rolę współpracy pomiędzy naukowcami oraz innymi interesariuszami. Choć niektórzy interesariusze zdają się ignorować problem, wielu zauważa potrzebę przygotowania alternatywnych scenariuszy wzrostu dla regionów, które obecnie są zależne od węgla.

 

Lech Sekyra opisał nowe technologie pozwalające na wykorzystanie popiołów ze spalania paliw. Technologie te pozwalają na zmniejszenie wykorzystania naturalnych minerałów, co ma pozytywny efekt środowiskowy. Podkreślił również, że strategie te wpisują się również w założenia gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

 

 Joanna Flisowska zauważyła, że górnicy przechodzą na emeryturę relatywnie wcześnie – już po skończeniu 55 roku życia.  Zwróciła, także uwagę na znaczący spadek zatrudnionych górników w ostatnich dekadach, który wynikał głównie ze słabej rentowności zamykanych kopalń. Ponadto podkreśliła, że, koszty eksploatacji pozostałych kopalń rosną ze względu na coraz bardziej utrudnioną dostępność pokładów węgla. Podkreśliła też, że wydobywanie węgla kamiennego wiąże się z dodatkowymi kosztami dla społeczeństwa w postaci szkód górniczych oraz zanieczyszczenia powietrza.

 

Estathios Peteves przypomniał, że transformacja niskoemisyjna dotyka nie tylko regiony, w których wydobywa się węgiel, ale też inne wysokoemisyjne gałęzie przemysłu. Podkreślił on także, że transformacja niskoemisyjna musi iść w parze z transformacją przemysłową oraz nowym kontraktem społecznym dla pracowników. Zaobserwował on także, że górnicy posiadają umiejętności takie jak wyczucie inżynieryjne, wyczucie ryzyka oraz znajomość narzędzi, które mogą być przydatne w innych sektorach, takich jak sektor budowlany.

 

 

 

 

  • Side event: Capacity-building Knowledge to Action: Lessons learned from practice, który odbył się 6 grudnia 2019 r.

 

Działający w strukturze UNFCCC Paris Committee on Capacity-building (PCCB) już po raz drugi był podczas konferencji COP25 gospodarzem Capacity-building Hub – siedmiodniowej serii spotkań mającej na celu dzielenie się opiniami i doświadczeniami oraz dyskusję w zakresie wzmacniania potencjału na rzecz skutecznej polityki klimatycznej. W dniu 6 grudnia spotkania te odbywały się pod hasłem Knowledge to Action i poświęcone były tworzeniu wiedzy, jej wykorzystaniu we wdrażaniu polityki klimatycznej oraz znaczeniu instytucji naukowo-badawczych we wzmacnianiu potencjału w tym zakresie. Jedno ze spotkań pt. Knowledge to Action: Lessons learned from practice zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE/KOBiZE) wspólnie z partnerami World Meteorological Organization (WMO) oraz Integrated Research and Action for Development (IRADe). 

 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją doświadczeń z wdrażania projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w CAKE/KOBiZE.  

 

Maciej Cygler, ekspert zespołu projektowego, przedstawiając koncepcję przedsięwzięcia wskazał na niedobory wiedzy odpowiednio sprofilowanej oraz niedostateczny transfer wiedzy na poziom podejmowania decyzji.Zwrócił uwagę na fakt, iż wprawdzie eksperci tworzą bardzo zaawansowane modele i inne narzędzia analityczne, to jednak nie zawsze odpowiadają one potrzebom interesariuszy zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie polityki klimatycznej. Ponadto, ich praktyczne zastosowanie w procesie podejmowania decyzji utrudnia niedostateczna wiedza o ich działaniu oraz – co szczególnie ważne – skuteczne komunikowanie wyników modelowania decydentom. W prezentacji przedstawiono, w jaki sposób projekt LIFE Climate CAKE PL odpowiada na powyższe wyzwania, tworząc rozwiązanie systemowe, kompleksowe, włączające w proces odbiorców tworzonej wiedzy. Podkreślono także znaczenie przełożenia zaawansowanej wiedzy na użyteczną informację.

 

 

 

 

W dalszej części spotkania swoimi doświadczeniami podzielili się  Jyoti Kirit Parikh, Dyrektor IRADe oraz  Probal Pratap Ghosh, Główny Modelarz IRADe. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z efektami projektów realizowanych przez IRADe dotyczących inspirowania i wspierania działań w miastach Indii (Mobilizing Mitigation /Adaptation Action at Sub National Level) oraz wykorzystywania wiedzy w tworzeniu ścieżki osiągania celów określonych w NDC.

 

Agnes Kijazi, Dyrektor Agencji Meteorologicznej Tanzanii i wiceprezydent WMO pokazała, jak intensywnie rośnie zapotrzebowanie na wiedzę niezbędną do wspierania procesu podejmowania decyzji w kontekście instytucjonalnym, infrastrukturalnym, proceduralnym oraz w odniesieniu do potencjału ludzkiego. W dalszej części przedstawiła przykłady działań realizowanych w Tanzanii.

Serię prezentacji zakończył  Carlos Fuller, Koordynator Caribbean Climate Change Community (CCCC). Przedstawił przykłady różnorodnych działań na szczeblu krajowym i lokalnym, w tym wysiłków adaptacyjnych podejmowanych w krajach regionu karaibskiego.

 

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny,  w którym do wymienionych wyżej mówców dołączyli,  Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji KOBiZE, Koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL oraz  Kirit Shantilal Parikh, Prezes IRADe.

 

Dyskusja panelowa pozwoliła na rozwinięcie treści przedstawionych w prezentacjach. Zgodzono się, że wprawdzie świat nauki dostarcza wiele różnorodnej i zaawansowanej wiedzy, to jednak decydenci i społeczeństwa wciąż wskazują na jej niedobory oraz często niedopasowanie do potrzeb procesu decyzyjnego. Kolejnym ważnym mankamentem jest luka w komunikacji polegająca na niedostatecznym przełożeniu posiadanej wiedzy na informację użyteczną przy podejmowaniu decyzji, w tym projektowaniu polityki i jej narzędzi. Zwrócono też uwagę na zagrożenie związane z obecnością wiedzy nierzetelnej, czy wręcz fałszywej.

 

Robert Jeszke zauważył, że w “dzisiejszym świecie doświadczamy czasami wręcz nadmiaru informacji, przy czym znaczna jej część charakteryzuje się niską jakością i nie jest budowana na wiarygodnych dowodach naukowych. W efekcie konsumenci wiedzy są skonfundowani, mogą wykorzystywać informacje niewłaściwą, a w konsekwencji podejmować błędne decyzje. Temu wyzwaniu próbuje sprostać projekt LIFE Climate CAKE PL.

 

Spotkanie podsumował Gaston Meskenes reprezentujący The New Humanism Project. Podkreślił znaczenie całej serii spotkań w ramach PCCB Capacity-building Hub umożliwiającej wymianę doświadczeń i dyskusje z udziałem szerokiego spektrum uczestników. Stwierdzono, że podobne debaty i wymiana doświadczeń są same w sobie tworzeniem wiedzy i nauką. Jednym z ważniejszych wniosków było stwierdzenie, iż świat nauki, eksperci i analitycy muszą sobie uświadomić, że tworzona wiedza w znacznej części powinna lepiej odpowiadać na potrzeby procesu tworzenia polityk i podejmowania decyzji.

 

 

Powrót

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.